Przebaczenie

Ewangelia (Mt 18, 21-35)
Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

Czy Elon Musk, którego majątek pod koniec 2023 roku szacowany był przez Bloomberg Billionaires Index na ponad 238 miliardów dolarów, bez zmrużenia oka podarowałby nieuczciwemu pracownikowi dług w wysokości ponad 10 i pół miliarda dolarów – tylko dlatego, że on usilnie by go o to błagał?

Nie wchodząc w takie dywagacje zwykły śmiertelnik w Polsce przyzna, że 42 miliardy złotych jest sumą niewyobrażalną. Jezus, opowiadac przypowieść o „nielitościwym dłużniku”, naucza jak wielkie – wręcz niepojęte dla człowieka jest Boże przebaczenie. Myślę, że niebotyczność tej sumy przemawia do naszej wyobraźni i bardziej uświadamia nam bezmiar Bożego Miłosierdzia. Wystarczy ze szczerą skruchą, żalem w sercu i mocnym postanowieniem poprawy prosić, błagać Boga o przebaczenie a stanie się to, co czytamy w księdze proroka Izajasza: „Choćby wasze grzechy były jak szkarłat jak śnieg wybielają; choćby były czerwone jak purpura staną się białe jak wełna”. Ale! Ale jest jedno wielkie ALE. Jezus mówi, że mój Ojciec niebieski przebaczy ci najcięższe grzechy, ale musisz również i ty przebaczyć z serca twemu bratu, każdemu bliźniemu, każdej osobie. Jest to warunek Sine qua non –  konieczny i niezbędny.

Dla Boga podarować „42 miliardy złotych” to pestka – a dla mnie puścić w niepamięć nawet drobną nieuprzejmość staje się problemem. A co dopiero mówić o doznanej niesprawiedliwości na przykład przy podziale majątku? Czy jestem w stanie zapomnieć o doznanych krzywdach takich jak: pomówienia, mobbing, oszustwa? Czy po Bożemu jestem w stanie przebaczyć rabunek, pobicie, mord?

Ponieważ przebaczająca miłość Boga jest przeogromna a moje przebaczenie tak ograniczone módlmy się słowami Azariasza z dzisiejszego odczytania z Księgi Daniela – „Niech jednak (moja) dusza strapiona i duch uniżony znajdą u ciebie przebaczenie. (…)  Postępuj z nami według swej łagodności i według Wielkiego swego miłosierdzia”.

Amen

ks. Witold Kuman MS