Doświadczenie obecności Boga w cierpieniu

Ewangelia (Łk 9, 43b-45)
Druga zapowiedź męki
Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

Jezus doswiadczył niesprawiedliwości i zła ze strony ludzi, którzy wydali Go na ukrzyżowanie. Jednak doświadczenie miłości Ojca i zaufanie Jemu, przeprowadziło Jezusa przez śmierć do zmartwychwstania. Zwyciężyła miłość. Bóg jest ponad śmiercią. Panem życia.

Czesto w życiu możemy doświadczać cierpienia i krzyża. W przeżywaniu trudnych chwil nie jesteśmy sami. Z nami jest Jezus, który kocha nas ponad wszystko. Ufamy  że ma On moc przeprowadzić nas z mroku trudnych doświadczeń grzechu do światła miłości, nadziei i pokoju.

Chcemy iść w trudy naszego życia razem z Nim, trwajac z nim w żywej relacji. Wierzymy że razem z nim również możemy przechodzić ze śmierci grzechu do nowego życia w łasce, dzięki sakramentom, słuchaniu słowa, trwaniu we wspólnocie Kośioła.

Razem z Jezusem możemy żyć w miłości i jedności  w naszych wspólnotach chrześcijańskich.

ks. Jan Strogusz KS