Co czyni człowieka nieczystym…

Ewangelia (Mk 7, 14-23)

Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca

Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego:
«Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»
Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o tę przypowieść. Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.
I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

„I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».” Prawo Żydowskie zawierało wiele przepisów mówiących o tzw rytualnej nieczystości, np dotknięcie się zwłok ludzkich, dotknięcie się człowieka chorego na trąd i wiele innych. Żydzi także mieli wiele przepisów dotyczących tego, co mogą spożywać, i tego co jest zakazne przez Prawo. Mięso świni było zakazane przez prawo, a mięso baranka czy owcy można było spożywać. Jezus był człowiekiem, który jak każdy prawowity Żyd przestrzegał Prawa, więc nie spożywał, tego co było zakazane przez Prawo. Jak wiemy z fragmentu ewangelii poprzedzającego dzisiejszą ewangelię, który był czytany wczoraj, że całość sprawy zaczęła się od zarzutu faryzeuszy, że uczniowie Jezusa, nie trzymając się tradycji starszych, spożywali pokarm nieumytymi rękami. Wtedy Jezus odpowiedział na ich zarzut własnym zarzutem, że oni, trzymając się tradycji starszych, uchylają przykazania Boże, dane przez Mojżesza np przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją. Jezus podaje przykład, jak ktoś zwalnia się z obowiązku wsparcia rodziców w ich starości jeśli to co dla nich przygotował na starość, ofiaruje Bogu, na podstawie tradycji starszych. Dzisiejsza ewangelia kontynuje tę myśl Jezusa odnoszącą się do przykazań i tradycji starszych.

W Dziejach Apostolskich w rozdziale dziesiątym jest opowiadanie jak to Szymon Piotr modlił się i około południa jak był głodny wpadł w zachwycenie i miał wizję wielkiego płótna, spuszczającego się z nieba, w którym były różne zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne i usłyszał głos mówiący: „Zabijaj, Piotrze, i jedz!” Wtedy Piotr odpowiedział: „O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego.” Wtedy Piotr ponownie usłyszał głos mówiący do niego: „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił.” To powiedzenie powtórzyło się trzy razy i przedmiot został wciągnięty do nieba. Kiedy Piotr zastanawiał się nad znaczeniem tej wizjii, przyszli posłańcy od Korneliusza setnika kohorty zwanej Italską. Setnik był poganinem i przez Prawo Żydowskie był określany jako nieczysty. Tak więc Żydzi nie mogli wstępować do domów pogan i jeść z nimi posiłek nawet się ich dotykać, aby nie zaciągnąć rytualnej nieczystości. Duch Święty jednak nakazał Piotrowi iść z tymi posłańcami do domu Korneliusza i tam kiedy Piotr przemawiał do zgromadzonych pogan zstąpił na nich Duch Święty i wtedy Piotr nakazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa.

Dzięki ofierze na krzyżu Jezusa Chrystusa Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu poganie zostali oczyszczeni, jak i Żydzi też, i otrzymali dostęp do Boga, Ducha Świętego. Oczyszczone zostały także pokarmy tak więc możemy jako chrześcijanie jeść pokarmy, które są zakazane przez Prawo Żydowskie.

ks. Waldemar Śmiałek MS