Panie, powiedz tylko słowo

Sobota, XII Tydzień zwykły, Rok A, I

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.
Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała Mu.
Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: «On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby».

(Mt 8, 5-17)


Chyba najlepszym podsumowaniem dzisiejszej Ewangelii i jednocześnie najpiękniejszym rozważaniem na jej temat jest ostatnie zdanie tego fragmentu: On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby. Czytając ją widzimy, że każdy, kto spotyka się z Jezusem (nieważne czy osobiście, czy przez pośrednika), doświadcza łaski uzdrowienia. Nie ma znaczenia czy problemem jest paraliż, gorączka, opętanie czy inna dolegliwość; nie ma takiej sytuacji, w której nie mogłaby objawić się uzdrawiająca miłość Chrystusa.

Dzisiejsze Słowo Boże objawia nam, że Bóg jest w stanie działać (i działa!) w różny sposób, w różnych okolicznościach i przez różne środki. To piękna prawda: mam okazję spotkać się z Bogiem działającym przez wszystko: Słowo Boże, spotkanie, gest czy mojego bliźniego. Obyśmy mieli oczy otwarte na tę delikatną, ale jednocześnie pełną mocy obecność Boga w naszym życiu.

Panie, powiedz tylko słowo, a… Tę piękną modlitwę setnika każdy z nas może dokończyć samemu, ofiarując Bogu to, co wymaga uzdrowienia. Niech obraz Jezusa uzdrawiającego dodaje nam ufności i wiary w Jego moc.

ks. Paweł Obrzut MS