2015-10-17 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-10-17

HOMILIA

Dlaczego tak ważne jest, abyśmy wyznawali
przed światem naszą wiarę w Boga Żywego i w Jego Syna Jezusa Chrystusa?Odpowiedź
podaje nam św. Paweł w Liście do Rzymian: Pan Bóg po prostu jest wierny i
pragnie wywiązać się z obietnicy danej Abrahamowi iż uczyni go ojcem wielu
narodów. A stają się potomstwem Abraham ci, którzy wierzą Bogu, który objawił
się Abrahamowi. Człowiek, czy to Żyd opierający się na Prawie czy to Poganin,
który otrzymał łaskę wiary, dzięki niej, wchodzi w dziedzictwo, które Bóg sam
przygotował. A treścią dziedzictwa jest: otrzymanie wszystkiego, otrzymanie na
nowo świata.

Co jest treścią wiary
Abrahama? – Uwierzył on Bogu jako Temu, który ożywia
umarłych, i to co nie istnieje, powołuje do istnienia. On to wbrew nadziei
uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było
powiedziane: Takie będzie twoje potomstwo. Czyli, że Pan Bóg ma władzę nad
śmiercią (obumarłemu łonu Sary i starcowi jakim był Abraham dał dar poczęcia i
zrodzenia syna Izaaka) i wszystko może dla Boga nie ma bowiem nic
niemożliwego. W chwili próby wiary Abrahama, Bóg przewidział – w miejsce
ofiarowanego Izaaka baranka. Abraham poddany poważnej próbie, postawił Boga
na pierwszym miejscu, ponad ukochanego syna Izaaka. Pan Bóg w odpowiedzi
obdarzy go prawdziwą wolnością: otrzymał swego syna na nowo. Wiara zrodziła w
Abrahamie wolność wobec syna Izaaka w którym pokładał całą swoją przyszłość.
Inaczej mówiąc, Abraham otworzył to, co posiadał, swoje życie i plany, na wolę
Boga.

Chrześcijanie: jesteśmy uczestnikami wiary Abrahama,
spadkobiercami jego wiary, korzystamy ze złożonych jemu przez Boga obietnic i z
ich spełnienia w Jedynym Synu Bożym. To już przestała być nasza prywatna sprawa
i prywatne małe szczęście: znać Boga, wierzyć Jemu. Mamy misję objawiania
światu Boga prawdziwego. Dlatego tak mocno Pan Jezus oznajmia: Kto się
przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec
aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec
aniołów Bożych.

Takie będzie twoje potomstwo. Przez
nasze słowa, a bardziej przez nasze ewangeliczne życie, Duch Święty pragnie
rodzić w sercach innych ludzi wiarę w Jezusa Chrystusa. Kolejni, inni, ludzie
mogą Jemu uwierzyć jako Temu, który ożywia umarłych, i to co nie istnieje,
powołuje do istnienia. Inni ludzie są w stanie za łaską Ducha Świętego –
uwierzyć wbrew nadziei: że życie ma sens, że istnieje Miłość prawdziwa, że
możliwe jest kochać nieprzyjaciół, że cierpienie ma głębszy sens i nie jest
tylko okrutną redukcją człowieka, że śmierć to nie ostateczność ale, że jest to
brama do spotkania z Bogiem, Ojcem. Trzeba więc, abyśmy stawali się takim
potomstwem Abrahama i abyśmy innym pozwalali, umożliwiali, wchodzenie w jego obietnice
i błogosławieństwo. Z tego będziemy zdawać sprawę przed samym Bogiem.

ks. Antoni Skałba MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >