2014-08-07 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2014-08-07

HOMILIA

XVIII Tydzień Zwykły, czwartek

Jezus – mój brat.

Mar­ti­n Bu­be­r

Jezus

Cezarea Filipowa Fantastyczne miejsce.
Uderza widok pozostałości po świątyni pogańskiej, widok pieczary bramy
piekielnej oraz puste miejsce po bożku…

Taką scenerię wybrał Jezus.
Nieprzypadkowo! To była katecheza dla uczniów.

Jak dziś można słuchać pytania, które
Jezus kieruje do nas, żyjących w kraju nad Wisłą: A wy za kogo Mnie uważacie?
Do nas, to znaczy do mnie, do osób, które znam, którzy są mi bliscy, współbraci
saletynów, przyjaciół, ale także do tych, których znam z pierwszych stron
gazet, książek, mediów… Ówcześni mówili, że to Jan Chrzciciel, Eliasz,
Jeremiasz czy też inny prorok… A dziś jakie możemy usłyszeć odpowiedzi?

Przeglądam czasopisma i znajduję…

Wybitny człowiek i wielki nauczyciel

Na pierwszy ogień daję pro­fe­sora Sta­ni­sława Kra­jew­skiego, współ­prze­wod­ni­czą­cego
pol­skiej Rady Chrze­ści­jan i Żydów. Oto co mówi o Jezusie. Jest czło­wie­kiem.
Wy­bit­nym czło­wie­kiem, ale tylko czło­wie­kiem. (…) Jest Żydem. Jest człon­kiem
na­ro­du ży­dow­skie­go, osobą zna­czą­cą w hi­sto­rii ży­dow­skiej, ale nie
jest po­sta­cią ży­dow­skiej tra­dy­cji. Tra­dy­cja ży­dow­ska go nie po­trze­bu­je
nie tylko dla­te­go, że w jego imię prze­śla­do­wa­no Żydów, ale też dla­te­go,
że ma do­sta­tecz­nie bo­ga­te źró­dła we­wnątrz swego głów­ne­go nurtu.

Jest wiel­kim na­uczy­cie­lem. Byli na świe­cie inni
na­uczy­cie­le, też po­śród Żydów, ale Jezus jest fa­scy­nu­ją­cy przez swój ra­dy­ka­lizm.
(…) W moim ro­zu­mie­niu ten ra­dy­ka­lizm tłu­ma­czy się prze­ko­na­niem, że
ko­niec świa­ta jest za ro­giem. Wia­do­mo, że ucznio­wie Je­zu­sa byli prze­ko­na­ni,
iż ko­niec tego świa­ta na­stą­pi za ich życia. W ta­kiej opty­ce wy­miar spra­wie­dli­woś­ci
traci sens, a ziem­skie bo­gac­twa nie są w ogóle po­trzeb­ne. (…) Cie­szę
się, że Jezus jest dla tak wielu ludzi drogą do Ojca, czyli Boga Izra­ela. Ale
dla Żydów drogą jest Tora; jak mówi Franz Ro­sen­zwe­ig, Żydzi, będąc Ży­da­mi,
już są z Ojcem.

Bez zna­cze­nia

Druga osoba, to znana pisarka i feministka, Ma­nu­ela Gret­kow­ska. Kim dla mnie
jest Jezus? Naj­bar­dziej ludz­ką z ema­na­cji Boga. Bez zna­cze­nia, w jakim
stop­niu we­dług teo­lo­gów był bo­giem czy bo­go­czło­wie­kiem. Dy­wa­ga­cje o
Jego na­tu­rze przy­po­mi­na­ją prze­pis, ile spi­ry­tu­su, a ile soku wi­no­gro­no­we­go
two­rzy kok­tajl ide­al­ny, na miarę na­sze­go me­ta­fi­zycz­ne­go pod­nie­bie­nia.
(…) Jezus jest wol­no­ścią, nie ogra­ni­cze­niem. Dla­te­go jest ka­to­lic­ki
i pro­te­stanc­ki, i mu­zuł­mań­ski, i ja­ki­kol­wiek. Może mieć trąbę sło­nia
i nie­bie­ską skórę Krysz­ny. To szcze­gó­ły, atry­bu­ty, że­by­śmy go le­piej
zo­ba­czy­li. Mówi o sobie, że jest bramą i trze­ba przez Niego przejść do
Ojca. To zna­czy, że trze­ba przejść przez stan No­we­go Czło­wie­ka, prze­mia­ny
świa­do­mo­ści, a nie zgło­sić się do fa­ce­ta uro­dzo­ne­go 2000 lat temu w Be­tle­jem.
(…) A czy wie­rzę? Nie, i po­dzi­wiam wie­rzą­cych. Ja mam pew­ność.

I jak tu spuentować tę wypowiedź…

Mesjasz,
Syn Boga żywego

Odpowiedź apostoła Piotra jest prosta:
Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Dziś wielu z nas za Piotrem mówi, że
Jezus jest Panem, Zbawicielem, Królem, Miłością, Mistrzem, Nauczycielem,
Wszystkim…

Do odpowiedzi Piotra Jezus dodaje
subtelną uwagę, że jego wyznanie jest łaską otrzymaną od Ojca. Wiara jest łaską
i potrzebuje doświadczenia: Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego.

To wyznanie z Cezarei Filipowej prowadzi
do wyznania znad Jeziora Galilejskiego, kiedy Piotr pokornie odpowiedział Jezusowi,
na pytanie, czy kocha Go. I rzekł do Niego: Panie, Ty
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje.
(J 21, 17)

Zdaje się, że to
wyznanie jest dokończeniem tego, co Piotr powiedział w Cezarei Filipowiej. Trzy lata
chodzenia za Jezusem były czasem katechizowania Piotra, aby miał doświadczenie
tego, kim jest Jezus. Potrzebna była burza na morzu i chodzenie po falach,
potrzebne było zgorszenie krzyżem i bunt na cierpienie, potrzebne było zaparcie
się Mistrza i zgoda na umycie nóg. Zapamiętał to zejdź mi z oczu, szatanie! i
że jest zawadą. Trudno byłoby zobaczyć Piotra przemienionego, z nową
mentalnością, mającego Boże myślenie, bez Taboru i Kalwarii i bez tego poranka,
kiedy rzucił się w wodę, aby na brzegu być rozgrzeszonym przez miłość Zmartwychwstałego i zostać posłanym w misję!
Skała, Opoka, Kościół… Piotr!

Nic nie działo się przypadkiem w życiu
Piotra podobnie jest i w naszym. Wszystko było po to, aby nauczył się
wierzyć. Aby dotykał rękoma wiary. Bo wiarę się widzi i dotyka!

….

Wybitny człowiek i nauczyciel, ktoś bez znaczenia…

A kim Jezus jest dla mnie?

ks. Bohdan D. ms

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >