2013-10-19 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-10-19

HOMILIA

Dlaczego tak ważne jest, abyśmy wyznawali przed światem
naszą wiarę w Boga Żywego i w Jego Syna Jezusa Chrystusa?Odpowiedź podaje
nam św. Paweł w Liście do Rzymian: Pan Bóg po prostu jest wierny i pragnie
wywiązać się z obietnicy danej Abrahamowi iż uczyni go ojcem wielu narodów.
A stają się potomstwem Abraham ci, którzy wierzą Bogu, który objawił się
Abrahamowi. Człowiek, czy to Żyd opierający się na Prawie czy to Poganin, który
otrzymał łaskę wiary, dzięki niej, wchodzi w dziedzictwo, które Bóg sam
przygotował. A treścią dziedzictwa jest: otrzymanie wszystkiego, otrzymanie na
nowo świata.Co jest treścią wiary Abrahama?- Uwierzył on Bogu
jako Temu, który ożywia umarłych, i to co nie istnieje, powołuje do istnienia.
On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie
z tym, co było powiedziane: Takie będzie twoje potomstwo. Czyli, że Pan Bóg
ma władzę nad śmiercią (obumarłemu łonu Sary i starcowi jakim był Abraham dał
dar poczęcia i zrodzenia syna Izaaka) i wszystko może dla Boga nie ma
bowiem nic niemożliwego. W chwili próby wiary Abrahama, Bóg przewidział – w
miejsce ofiarowanego Izaaka baranka. Abraham poddany poważnej próbie,
postawił Boga na pierwszym miejscu, ponad ukochanego syna Izaaka. Pan Bóg w
odpowiedzi obdarzy go prawdziwą wolnością: otrzymał swego syna na nowo. Wiara
zrodziła w Abrahamie wolność wobec syna Izaaka w którym pokładał całą swoją
przyszłość. Inaczej mówiąc, Abraham otworzył to, co posiadał, swoje życie i
plany, na wolę Boga.Chrześcijanie:jesteśmy uczestnikami wiary Abrahama,
spadkobiercami jego wiary, korzystamy ze złożonych jemu przez Boga obietnic i z
ich spełnienia w Jedynym Synu Bożym. To już przestała być nasza prywatna sprawa
i prywatne małe szczęście: znać Boga, wierzyć Jemu. Mamy misję objawiania
światu Boga prawdziwego. Dlatego tak mocno Pan Jezus oznajmia:Kto się
przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec
aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec
aniołów Bożych.Takie będzie twoje potomstwo.Przez nasze słowa, a
bardziej przez nasze ewangeliczne życie, Duch Święty pragnie rodzić w sercach
innych ludzi wiarę w Jezusa Chrystusa. Kolejni, inni, ludzie mogą Jemu uwierzyć
jako Temu,który ożywia umarłych, i to co nie istnieje, powołuje do
istnienia.Inni ludzie są w stanie za łaską Ducha Świętego – uwierzyć wbrew
nadziei: że życie ma sens, że istnieje Miłość prawdziwa, że możliwe jest kochać
nieprzyjaciół, że cierpienie ma głębszy sens i nie jest tylko okrutną redukcją
człowieka, że śmierć to nie ostateczność ale, że jest to brama do spotkania z
Bogiem, Ojcem. Trzeba więc, abyśmy stawali się takim potomstwem Abrahama i
abyśmy innym pozwalali, umożliwiali, wchodzenie w jego obietnice i
błogosławieństwo. Z tego będziemy zdawać sprawę przed samym Bogiem.ks. Antoni S. MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >