2013-02-17 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2013-02-17

HOMILIA

I Niedziela Wielkiego
Postu, Rok C

Kościół
jako całość, a w nim jego pasterze
muszą tak jak Chrystus wyruszyć w drogę,
aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia,

ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu,
który daje nam życie pełnię życia(Benedykt
XVI, Porta fidei)

Pustynia szkołą
wiary

Dla Narodu Wybranego pustynia odegrała bardzo isotną
rolę. Izraelici przeżyli, po wyjściu zniewoli egipskiej a przed wejściem
do Ziemi Obiecanej, szczególną szkołę wiary. Nie uczyli się tam teologii, nie
mieli wykładów zliturgiki, Pisma Świętego ale uczyli się i doświadczali,
co to znaczy wierzyć Bogu i wierzyć w Boga. Gdyby zapytano ich o wiarę, nikt
nie odpowiadałby za pomocą tratkatów teologicznych czy też wyuczonych na pamięć
formuł katechizmowych. Mimo, iż wędrówka przez pustynię była wspólna, to każdy
inaczej mógł opisać wiarę. Izraelici jako wspólnota mieli doświadczenie wiary
wspólnotowej, ale każdy miał też osobiste doświadczenie Boga na pustyni. Wiarę
tworzą wydarzenia i ich odczytywanie w świetle Bożej woli i Bożej obecności.
Podczas wędrówki przez pustynię Bóg kształtował wiarę swego ludu!

Dlaczego na
pustyni?

Ponieważ na pustyni żyje się tym, co najistotniejsze;
na pustyni człowiek zdaje sobie sprawę, iż zarówno czas jak i pokarm otrzymuje
od Boga; na pustyni człowiek musi zmierzyć się zprzemijalnością życia; na
pustyni rzeczywistość jest odzierana zpozorów, zprzelotności i
sprowadzona do tego, co niezbędne. Na pustyni człowiek odkrywa to, co istotne,
odkrywa wiarę! Ludzkie życie to wędrówka przez pustynię, wędrówka do Ziemi
Obiecanej. Które wydarzenia mojego życia określają moją wiarę? Dla Abrahama
wiarą były narodziny Izaaka; dla świętego Pawła spotkanie Chrystusa pod
Damaszkiem; dla proroka Daniela ratunek z jaskini lwów; dla setnika uzdrowienia
sługi; dla świętego Piotra obfity połów ryb; dla Marii Magdaleny otrzymane
przebaczenie i wyzwolenie od siedmiu złych duchów Mojżesz mówi do Izraelitów o
doświadczonych łaskach, o wyzwoleniu zniewoli i w ten sposób wyznaje
wiarę ludu wybranego. Jak mogę dzisiaj wyznać wiarę w Boga?! Jakie wydarzenia
przypominają mi o tym?!

Jezus wygrywa
na pustyni

Jezus Chrystus udaje się na pustynię, aby wskazać, że
wiara tych, którzy za Nim pójdą, na pustyni musi się narodzić, oczyścić,
odnowić i że na pustyni, Bóg umacnia wiarę poprzez próby, doświadczenia i
kryzysy! Jezus na pustyni przechodzi drogę Izraelitów; o ile Naród Wybrany w
obliczu prób upadał, o tyle Syn Boży w obliczu pokus i prób zwyciężał w tym
celu, abyśmy mieli otwartą drogę do Ziemi Obiecanej. Walczył i zwyciężał dla
nas i za nas! Wielki Post to czas pustyni w miniaturze; czas, w którym
ochrzczeni mogą przeżyć oczyszczenie i odnowę po to, by przeżywać Święta
Paschalne w nowym duchu, ponieważ człowiek nieustannie zapomina o wielkich
dziełach, których Bóg dokonał w jego życiu.

Trzy pokusy na
drodze wiary

Droga wiary
rozpoczyna się chrztem, dzięki któremu możemy przyzywać Boga zwracając się do
Niego jako do Ojca (Benedykt XVI, Porta
fidei). Na drodze wiary człowiek przeżywa pokusy, poprzez które zły duch
pragnie każdego sprowadzić zdrogi wierności Bogu. Mówiąc inaczej, szatan
proponuje inne ścieżki, dzięki którym człowiek mógłby łatwiej pokonać drogę do
przebycia, unikając trudów wedrówki przez pustynię. Pierwsza pokusa dotyczy
pieniądza, dzięki któremu człowiek ogranicza zbawienie wyłącznie do wymiaru
ekonomicznego. Druga pokusa dotyczy władzy, dzięki której człowiek czuje się
lepszy i ważniejszy od innych, a pewnym momencie czuje się zbawicielem dla
siebie i bliźnich. Trzecia pokusa dotyczy chęci odnoszenia spektakularnych
sukcesów, dzięki którym człowiek wykorzystuje wiarę i religię do własnych
celów. Walka zpokusami, walka duchowa potrzebuje odpowiednich narzędzi. Kościół
dał nam do ręki: modlitwę, post i jałmużnę jako odpowiedź na pokusy. Wzywajmy
imienia Jezusa Chrystusa, abyśmy byli zbawieni! Abym wierzył w Niego, a nie
będę zawstydzony!

Ks. Jacek P.

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >