Życie w dwóch światach Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Życie w dwóch światach
14 października 2021

Życie w dwóch światach

Czwartek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie.

(Łk 11, 47-54)


W drodze do Jerozolimy

W Ewangelii Św. Łukasza spotykamy Jezusa będącego w podróży do Jerozolimy. Udaje się tam po to, aby wypełnić wolę Ojca, którą jest oddanie życia za zbawienie świata. To znaczy za zbawienie twoje i moje!

Idąc spotyka po drodze różnych ludzi. Są tacy, którzy mają wielkie pragnienie pójścia za Nim, ale nie są w stanie tego sami z siebie uczynić. Niektórzy nie chcą Go wpuścić do swoich miast, jak niegościnni Samarytanie. Po drodze Jezus wysyła swoich uczniów, aby szli przed Nim i głosili Królestwo Niebieskie.

Jest wiele osób, którzy nie przyjmują Jezusa, ani Jego daru, jakim jest miłość Ojca, którą objawił przez swoje cuda i głoszone słowo. Dlatego wypowiada: biada miastom, w których uczynił tak wiele cudów. Biada Korozain, biada Betsaidzie i biada Kafarnaum.

Faryzeusz i uczony w Prawie

Jezus sześciokrotnie wypowiada „biada” do uczonych w Prawie i faryzeuszy. Trzykrotnie pod adresem faryzeuszów i trzykrotnie pod adresem znawców Prawa.

Kim jest faryzeusz? Faryzeusz znaczy – oddzielony. On pragnie takiego oddzielenia od reszty świata, a by móc zbudować swój osobisty świat, w którym żyje w czystości zgodnie ze wszystkimi wymogami Prawa. Według Ewangelii św. Łukasza faryzeusz posiada trzy cechy: jest przekonany o swojej sprawiedliwości, gardzi innymi i kocha pieniądze, bez których pycha nie potrafi wykazać swojej wielkości. Faryzeusz chwali się przed Bogiem i ludźmi, odbierając chwałę Panu Bogu i poniżając drugiego. Jest to człowiek, który zastąpił Boże miłosierdzie swoją bezgrzesznością. Zamiast na pierwszym miejscu postawić Boga i Jego miłość, on w centrum wszystkiego stawia siebie samego i umiłowanie swojej osoby. Bóg jest potrzebny tylko do tego, aby wykazać własną dobroć. Wszystko jest na pokaz i fałszywe.

Uczony w Prawie jest człowiekiem wykształconym, doskonale znającym Pismo Święte. Był otoczony rzeszą uczniów, którzy go podziwiali i słuchali. Miał prawo do tego, aby nauczać innych. Ich obu łączy podobny problem: zmuszają innych do wypełniania Prawa, a sami nim nie żyją. Jezus określa nazywa ich obłudnikami, którzy przez swoją zatwardziałość serca zamknęli się na Boże miłosierdzie. Innym przeszkadzają wejść do Królestwa Niebieskiego, a sami nie przyjmują Tego, który przychodzi w imieniu samego Boga. Więcej, gwałtownie reagują na Słowa Jezusa i później chcą Go zgładzić i zniszczyć.

Nasze postawy

To Słowo wzywa nas do odrzucenia postaw faryzeusza i uczonego w Prawie i zaprasza nas, do otwarcia się na prawdę, że Bóg kocha nas, jako ludzi słabych i grzesznych, potrzebujących Jego miłosierdzia. Św. Paweł, który był faryzeuszem i znał Prawo otrzymał ogromną łaskę uzdrowienia i Bożej miłości. Zobaczył, że Bóg chce zbawić wszystkie swoje dzieci, również te, które mają faryzejskie serca.

Faryzeuszom trzeba okazać duże współczucie, gdyż są ofiarami fałszywej mądrości. Obyśmy chcieli u siebie zobaczyć taką postawą i zaczęli się modlić jak celnik, który bijąc się w piersi mówił: „Jezusie, Synu Boży, bądź miłosierny dla mnie grzesznika”.

——————————-

ks. Zbigniew Wal MS – duszpasterz Centrum Pojednania w Dębowcu

——————————-