Właściwy kierunek patrzenia Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Właściwy kierunek patrzenia
14 września 2022

Właściwy kierunek patrzenia

Środa, XXIV Tydzień zwykły, Rok C, II

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Jezus powiedział do Nikodema:
«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

(J 3, 13-17)


Dzisiejsza Ewangelia bardzo mocno przypomina nam o naszym pochodzeniu. Początków istnienia człowieka nie należy dopatrywać się na ziemi, ale w niebie, gdzie powstał plan stworzenia świata. Pewien mędrzec powiedział kiedyś: Ponieważ fakt stworzenia człowieka ma niebiańskie korzenie, to naturalnym jest, że człowiek tęskni za niebem i chce do niego wrócić. To tam jest jego prawdziwy dom. A św. Paweł napisał: Nasza ojczyzna jest w niebie (Flp 3,20).

Na przestrzeni wieków Bóg wielokrotnie uczył nas spoglądania w niebo, ufnej modlitwy, zawierzenia mu, zwłaszcza w trudnych chwilach. Gdy Izraelici na pustyni spoglądali na wysoko trzymanego przez Mojżesza węża odzyskiwali zdrowie, doświadczali szczególnej łaski od Pana. Jedna z interpretacji tego fragmentu Księgi Wyjścia mówi, że w ten sposób Bóg uczył swoje dzieci spoglądania w niebo. Nie miedziany wąż uzdrawiał, ale spojrzenie w górę, tam, gdzie mieszka Ojciec. Bóg nie żądał wielkich wyczynów, zadowolił się jednym spojrzeniem. To pokazuje jak bardzo jest gotowy wyjść człowiekowi naprzeciw, aby mu pomóc.

Podobnie nas uczy Nowy Testament. Jezus został wywyższony na krzyżu. Każde spojrzenie na krzyż jest podniesieniem głowy w górę, jest nauką, gdzie powinien spoglądać każdy chrześcijanin. W czasach Mojżesza spojrzenie na węża uczyło spoglądania w niebo, pomagało w powrocie do zdrowia. Dziś uzdrawiające jest dla nas spoglądanie na Ukrzyżowanego. W Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5).

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-