TRÓJCA ŚWIĘTA Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   TRÓJCA ŚWIĘTA
30 maja 2021

TRÓJCA ŚWIĘTA

Niedziela, IX Tydzień zwykły, Rok B, I

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

(Mt 28, 16-20)


Ojciec, Syn i Duch Święty to jeden Bóg. Wiedzę o Trójcy Świętej słusznie porównano z głębokością morza. Podobnie jak niedostępne dla ludzkich spojrzeń są głębiny morskie, tak też Trójca Święta jest niedostępna dla umysłu ludzkiego. Ci, którzy chcą przeniknąć bezmiar Boga, niech wcześniej spróbują poznać wszechświat.
(św. Kolumban)

Dziś wyznajemy naszą wiarę w Trójcę Świętą.

Tajemnica a wiara

Ludzie czasem chcą, aby ksiądz na ambonie wyjaśnił wszystkie tajemnice wiary. Pamiętam, jak przed laty starsza kobieta zapytała młodego księdza o to, jak jest w niebie. On szczerze odpowiedział: nie wiem, bo tam nie byłem. Kobieta lekko rozczarowana powiedziała: Księżulku, jak doczytasz, to mi powiesz…

O tych, którzy chcą wszystko wyjaśnić z lekką ironią mówi G. V. Rossi: „Religia nie opiera się na wyjaśnieniach; religia opiera się na tajemnicy… Kilka dni temu czytałem tekst kogoś, kto wyjaśniał dlaczego Bóg stworzył świat; odnosiło się wrażenie, że Bóg stworzył świat posługując się głową autora owego wyjaśnienia”.

Dziś, stając wobec Tajemnicy Trójcy Świętej, mogę mówić wiele, a i tak – jak mówił teolog Karl Barth – Bóg jest „całkowicie Inny”, „Nierozporządzalny” (B. Pascal).

Dziś mogę wyznać za Izajaszem: „Prawdziwie Tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawco!” (45,15) albo za Hiobem: „Jam mały, cóż Ci odpowiem? – Rękę przyłożę do ust” (40,4).

Osoby, a nie idee

Kiedy odmawiam Wierzę, jestem zawsze pod wrażeniem stwierdzenia, że wiara chrześcijańska nie jest oparta na ideach, lecz na osobach: na Trzech Osobach Boskich” (Stan Rougier).

Zostaliśmy ochrzczeni „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19) to znaczy dosłownie „zanurzeni” w życiu samego Boga, zrodzeni do nadprzyrodzonego życia.

Trójca Święta zamieszkuje w nas, kiedy przyjmujemy Komunię świętą, bo wtedy nie tylko przyjmujemy Jezusa, ale Ojca i Ducha Świętego.

Św. Elżbieta od Świętej Trójcy (karmelitanka) mówiła, że w każdej Komunii świętej w swoim wnętrzu wchodziła w dialog z Trójcą Świętą. Ona czuła się mieszkanką Trójcy Świętej. Podobnie św. Faustyna przy Komunii świętej rozmawiała z Trójcą Świętą.

Wierzymy w Boga w trzech Osobach, dlatego możemy wchodzić w relacje z Nimi! Możemy jednak żyć bez relacji, ale to nie jest życie na obraz Trójcy Świętej. Wtedy rodzina, klasztor mogą stać się jak korporacja… Nie mam relacji… zrobię swoje, wypełnię nałożone obowiązki, a później chowam się we własnym świecie. I dalej żyję dla siebie…

W Trójcy Świętej nikt nie żyje dla siebie. Ojciec daje się Synowi, Syn daje się Ojcu, a relacja między nimi jest Duchem Świętym.

Gdyby nie było Trójcy Świętej, nie byłoby miłości. A jeśli nie ma miłości, to nie ma niczego. „Możesz mieć wszystko, ale jeśli nie masz miłości, to na nic ci się to nie przyda” (św. Augustyn).

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

W naszej modlitwie często oddajemy chwałę Trójcy Świętej mówiąc: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”. Oddając chwałę każdej osobie odmawiamy ją trzykrotnie.
Znak krzyża rozpoczyna i kończy każdą liturgię i każdą modlitwę chrześcijanina. Wspominamy „Ojca, od którego wszystko pochodzi” (1 Kor 8,6) i modlimy się, by napełnił nasze myśli. Oddajemy chwałę jako Jego dzieci. Mogę być w relacji z Nim.

Jeden z midraszy opowiada, że Bóg po stworzeniu Abrahama, patrząc na jego czyny, nie był zbyt zadowolony ze swego dzieła i wtedy patriarcha powiedział: „O Najwyższy, wybacz mi to, co powiem, ale gdybyś mnie nie stworzył, z kim byś rozmawiał?”
Piękne! Mogę rozmawiać z Bogiem – moim Ojcem, wołać do Niego: Abba, Tatusiu!

Bóg – mój Ojciec jest miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność! (por. Wj 34,6). Jest tym, który przechodzi pośród nas, który przebacza winy nasze i grzechy nasze (por. Wj 34,9).

Następnie dotykamy miejsca poniżej serca, myśląc o Synu Bożym, „który jest w łonie Ojca” (por. J 1,18) i który zstąpił do łona Dziewicy Maryi. Przez ten gest prosimy, „aby Chrystus zamieszkał przez wiarę w naszych sercach” (por. Ef 3,17) i kształtował nas na swoje podobieństwo.

Mogę wchodzić w relacje z Jezusem, z Synem Bożym, który napełnia mnie miłością. Przez dotknięcie obojga ramion wspominamy Ducha Świętego, który wszystko napełnia, i prosimy, aby On swoją mocą uzdolnił nas do działania zgodnego z wolą Boga.

Opasani w ten sposób krzyżem w imię Trójcy Świętej przyjmujemy na siebie moc Bożej miłości i ochronę od ataków złego. Jeden ze świętych mówił, że czyniąc znak krzyża, nakładamy na siebie płaszcz, w który przyobleczony jest Bóg. Przyodziewamy się w chwałę Bożą.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-