Toczy się walka Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Toczy się walka
11 marca 2021

Toczy się walka

Czwartek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza».

(Łk 11, 14-23)


Mija połowa czasu Wielkiego Postu. Dobry moment na podsumowanie. Jak korzystam w mojej drodze wielkopostnej za Chrystusem z tych pomocy, które powierzył mi Kościół: jałmużna, modlitwa, post?

Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc; obrócili się plecami, a nie twarzą”.
Słowo Boże daje nam światło na nasze życie. W świecie widzialnym, na tej ziemi spełnia się nasze życie, ale świat duchowy, niewidzialny dla naszego fizycznego wzroku istnieje. Wyznanie wiary: Wierzę… w Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. W świecie duchowym ukryło się Zło osobowe. Szatan zbuntowany przeciw Bogu, prowadzi walkę na śmierć i życie z człowiekiem, który chce oprzeć swoje życie na Bogu i Jego Mocy.

Zasadnicza walka, zmaganie dokonuje się w świecie niewidzialnym, duchowym. Ewangelia mówi nam o walce bez pardonu między Chrystusem a Szatanem. Mamy więc rzeczywistego, śmiertelnego przeciwnika, przewyższającego nas inteligencją i mocą, to Szatan.

Prorok Jeremiasz w dzisiejszym słowie wskazuje nam skutki/owoce Zła w naszym życiu codziennym: obojętność wobec Boga, Który jest źródłem życia; upór w podążaniu ścieżką, która prowadzi do śmierci – świadome trwanie w nieposłuszeństwie względem Boga; odmowa pójścia naprzód w kierunku większego otwarcia się na Boga i jego proroków (dla nas otwarcie się na nauczanie Kościoła); poddanie się prawu silniejszego (dla nas może to oznaczać uleganie opinii większości, np. w decydowaniu o życiu czy o uśmiercaniu dzieci nienarodzonych; uleganie presjom ekonomicznych potęg nie bacząc o prawdę, sprawiedliwość, bezpieczeństwo dla mieszkańców, obywateli, szczególnie najsłabszych; fałszywa obrona tzw. dobrego imienia tych, którzy popełnili rzeczywiste przestępstwa, skrzywdzili niewinnych, itd. To Słowo jest dla nas odpowiednie, aby odkryć to, co uniemożliwia nam pełne przeżywanie radości bycia z Bogiem, tak jak On jest z nami i dla nas.

„A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże”.

Przeciwnicy Jezusa odrzucali Jego słowa i znaki: nie przyjmowali Go jako posłanego od Boga, przeciwnie, oskarżali, że działa mocą Złego, Szatana.

Jezus chce im pomóc, wykazując ich błąd, ale wskazując, że to, co czyni, czyni mocą Boga. I to Jego obecność i moc należy rozpoznać i uznać w czynach i słowach Jezusa. Jezus jest tym, o którym Jan Chrzciciel powiedział, że jest „mocniejszy ode mnie” (Łk 3,16).

To Słowo i świadectwo Pana Jezusa jest dla każdego z nas zaproszeniem do uznania, że to w Nim działa sam Bóg, i to On, dla nas toczy walkę ze Złem i to Zło zwyciężył. W Jezusie Chrystusie przychodzi do nas Królestwo Boże, tzn. życie z Bogiem w przyjaźni, a nie w podejrzliwości i oskarżaniu, obwinianiu Go za zło, cierpienie i śmierć.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-