Spotkanie pragnień Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Spotkanie pragnień
30 grudnia 2021

Spotkanie pragnień

Czwartek, Oktawa Narodzenia Pańskiego Rok C, II

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

(Łk 2, 36-40)


Wczoraj w Ewangelii spotkaliśmy napełnionego Duchem Świętym Symeona. Dziś spotykamy Annę, która służy Bogu w modlitwach i postach dniem i nocą. Wiele mądrości uczą nas te osoby poprzez to, co doświadczają w spotkaniu ze Zbawicielem. Prorokini Anna ukazuje swoją postawą to, co zrobiła uboga wdowa przy skarbonie, którą pochwalił sam Chrystus. Wrzuciła ona do skarbony tak niewiele w porównaniu z innymi ludźmi. Darowała tylko dwa grosze. Było to jednak wszystko, co miała na utrzymanie, całe jej życie. Uczy nas, jak bardzo trzeba zaufać Bogu, który daje nam życie i troszczy się o każdego człowieka oraz że życie jest u Boga.

Prorokini Anna, którą spotykamy dzisiaj w Ewangelii też była uboga, bo żyjąc zaledwie kilka lat w małżeństwie, pozostała do swej starości wdową. Ona również u Boga szukała wsparcia i pomocy, zdana tylko na Niego. Służyła w świątyni i tak bardzo była zatopiona w Bogu przez modlitwę. Modliła się dniem i nocą, to tak, jak pouczał sam Jezus: nieustannie się módlcie. Czy jest to możliwe? Przecież praca, obowiązki rodzinne, zawodowe i pogoń za pieniądzem, za utrzymaniem domu, spłaceniem kredytów utrudniają albo uniemożliwiają taką postawę . Może zakonnice w zakonach klauzurowych, czy zakonnicy tak, ale nie my, żyjący w świecie. Jezus jednak do wszystkich wypowiedział słowa: nieustannie się módlcie. Ojciec Św. Jan Paweł II wiele godzin się modlił w ciągu dnia. Uczył nas, że czas spędzony na modlitwie, jest czasem najlepiej wykorzystanym. Zarówno w ciągu dnia, tygodnia, roku i całego życia. A w Katechizmie Kościoła Katolickiego, wydanym za jego pontyfikatu, można znaleźć taką definicję modlitwy: modlitwa jest to spotkanie pragnień. Św. Jan od Krzyża wielki mistyk, doświadczył, takiej prawdy: „Kto pragnie Boga, już Go posiada, a kto Go posiada, ten jeszcze bardziej Go pragnie”.

Kimkolwiek jesteś: dzieckiem, ojcem, młodym człowiekiem – Jezus przyszedł na ziemię do ciebie, by zaspokoić głód i pragnienia miłości, dlatego Św. Jan w pierwszym czytaniu do wszystkich kieruje Słowo o Zbawieniu w Chrystusie. Dzięki Niemu otrzymujesz odpuszczenie grzechów i w Nim jest zwycięstwo nad złym duchem. Kiedy Go poznajemy i Jego nauka trwa w Nas, stajemy się mocni i możemy oprzeć się temu, co proponuje świat: pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pysze. Święty Jan mówi, że świat przemija, czyli przemija to, co cielesne, przemijają pożądania skoncentrowane na ciele i chęci posiadania, a zostaje to, co duchowe, dlatego wzywa nas do wypełniania woli Bożej. A wolą Bożą jest poznanie Jego Syna, Jezusa i przyjęcie uświęcającej łaski, przyjęcie przebaczenia grzechów, zwycięstwa nad szatanem – przyjęcie zbawienia. To właśnie z poznania rodzi się relacja miłości a miłość rodzi pragnienia.

Kiedy robimy bilans na koniec roku, remanent swoich majątków, zapytajmy ile jest w nas pragnienia Boga, a ile pragnienia świata i tego co świat proponuje. „Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6,19) Gdzie jest nasz skarb, tam są nasze pragnienia. Odpowiedź znajdziemy w naszej duchowej księdze życia. Jest tam spisany czas poświęciliśmy na modlitwę, czas ofiarowany drugiemu człowiekowi. Są tam nasze lęki oddane Jezusowi, chwile ufności, droga która prowadzi do ŻYCIA błogosławionego na wieki.

——————————-

ks. Kazimierz Wolan MS – duszpasterz, rekolekcjonista

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "