Rodowód Zbawiciela Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Rodowód Zbawiciela
17 grudnia 2022

Rodowód Zbawiciela

Sobota, III Tydzień Adwentu, Rok A, I

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

(Mt 1, 1-17)


Mądrości Najwyższego, która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie,
przyjdź i naucz nas drogi roztropności.


Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do Narodzenia Pańskiego i dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam rodowód Jezusa Chrystusa.

Syna Dawida
Dawid, uważany jest za najdoskonalszego króla w Izraelu. Został wybrany jako najmniejszy, najmłodszy z synów Jessego, na którego nikt nie liczył. Jednak Bóg, patrzy inaczej niż człowiek. Ten „najmniejszy” w oczach innych, osiągnął wiele sukcesów, ale w swojej historii poznał również prawdę o sobie jako grzeszniku.

Dawid – jako grzesznik – odkrył Boga, który nie odwraca się on niego, ale zaprasza do zobaczenia trudnej prawdy o sobie i o swoim grzechu, ale zarazem pokazuje wyjście, w skrusze serca i położenia nadziei w Bożym miłosierdziu.

Syna Abrahama
Abraham jest Ojcem naszej wiary. Ten patriarcha zaufał Boga i wyruszył z Ur Chaldejskiego. Widać w nim, że wiara kształtuje się w napięciu, między naszymi pomysłem na życie a obietnicą Boga.
Abraham uczy nas wiary, która zaprasza do pójścia w nieznane i odkrywania dzień po dniu, wierności Boga, nawet wtedy, kiedy odwracamy się on Niego i próbujemy być szczęśliwymi po swojemu.

Tamar, Rachab, Rut, Batszeba
Historie tych kobiet z rodowodu Jezusa nie mają w sobie nic z bajkowych opisów. Ich życie było naznaczone bólem i odrzuceniem, ale jednocześnie obecnością Boga, który czynił możliwym to, co było niemożliwe. Bóg przekracza nieprzekraczalne i objawia miłość większą niż śmierć.
Nasze historie często pogmatwane, pełne łez i niezrozumienia stają się święte, bo dają okazję do osobistego spotkania z Bogiem pełnym miłości.

Św. Józef, Maryja i Jezus
Rodowód Jezusa – to łańcuch historii naznaczonej grzechem i niewiernością. Rozbłyska w niej mądrość Boża. Rodzi nadzieję, że także w naszej historii – pełnej grzechów i niewierności – na końcu narodzi się Jezus Chrystus!

——————————-

ks. Paweł Raczyński MS – przełożony wspólnoty i kustosz sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-