PUSTE NACZYNIA Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   PUSTE NACZYNIA
15 marca 2020

PUSTE NACZYNIA

III Niedziela Wielkiego Postu, Rok A, II

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności.
Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem.
Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej».
Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?»
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu».
Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać».
A On jej odpowiedział: «Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!»
A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: «Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą».
Rzekła do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».
Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu
i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».
Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».
Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię».
Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: «Czego od niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozmawiasz?» Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do Niego.
Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: «Rabbi, jedz!» On im rzekł: «Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie».
Mówili więc uczniowie między sobą: «Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?»
Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście».
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: «Powiedział mi wszystko, co uczyniłam». Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».

(J 4, 5-42)


Po wydarzeniach na Górze Kuszenia, po Przemienieniu na górze Tabor, dzisiaj słyszymy o wodzie żywej, tryskającej ku życiu wiecznemu.
Oczyma wyobraźni widzimy Jezusa odpoczywającego przy studni Jakubowej, w okolicach Sychar w krainie Samarii. Uczniowie udali się do miasta po żywność. Jezus pozostał sam. Godzina szósta, tzn. południowa, kiedy skwar leje się z nieba. Nadchodzi kobieta, aby nabrać wody. Jezus wdaje się z nią w dialog, mówiąc: „Daj Mi pić!” Kobieta jest zaskoczona zachowaniem Jezusa, gdyż Żydzi unikają kontaktów z Samarytanami.

Bóg pragnie zbawić każdego człowieka, dlatego wychodzi naprzeciw i szuka zagubionych owiec. Bóg pragnie wejść w intymną relację z każdym z nas, dlatego zaprasza nas, aby stanąć przed Nim w prawdzie, jak to uczyniła Samarytanka. Jezus głosi Samarytance Dobrą Nowinę, że może obdarzyć ją taką wodą, która ugasi jej pragnienie, która stanie się w niej „źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu”. Zapowiada jej swoją Mękę, chociaż ona tego nie pojmuje… „Nadchodzi jednak godzina”, gdy czciciele Boga będą oddawać Mu cześć w Duchu i prawdzie.

Samarytanka zaczyna rozumieć, że spotkała zapowiadanego Mesjasza i radość jej jest tak ogromna, że zostawia swój dzban i z pośpiechem udaje się do miasteczka, aby ludziom mówić czego doświadczyła. Daje świadectwo o Jezusie, który wie o niej wszystko i nie potępia. Świadectwo sprawia, że inni chcą osobiście zobaczyć Mesjasza i usłyszeć Jego Słowo.

Gdy uczniowie zachęcają Mistrza do jedzenia, w odpowiedzi słyszą, że Jego pokarmem jest wypełnić wolę Ojca. Wiemy, że tą wolą była śmierć na Krzyżu jako Okup za wielu. Nim to niebawem nastąpi, Syn Człowieczy pokazuje uczniom i nam, jak należy żyć, aby podążać za Nim. Każdy ma swoje powołanie i zadanie. Jeden sieje, drugi zbiera plon i obaj mają radość owoców pracy.

Trzeba w oparciu o Słowo uwrażliwić nasze serce, ucho i oko, szczególnie dzisiaj, aby odczytywać znaki czasu. Czy nie nadchodzi godzina…. Eucharystia jest jak studnia, z której możemy pić. Ołtarz jak studnia, z której tryska Woda Żywa, dająca Życie Wieczne.

Panie, obyśmy byli pustymi naczyniami, wolni od pychy, od naszych planów, wolni od przywiązania do grzechu, abyś Ty wypełnił je Żywą Wodą po brzegi, według Twojej woli.

——————————-

ks. Zbigniew Wal MS – duszpasterz Centrum Pojednania w Dębowcu

——————————-