Mesjasz – Syn Boga żywego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Mesjasz – Syn Boga żywego
29 czerwca 2020

Mesjasz – Syn Boga żywego

Poniedziałek, XIII Tydzień zwykły, Rok A, II

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

(Mt 16, 13-19)


Uczniowie, zapytani o to za kogo ludzie uważają Jezusa, wskazują na kilka możliwych odpowiedzi: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Wspólnym mianownikiem wszystkich wymienionych osób była misja prorocka, którą spełniali. Można zatem powiedzieć, że ówcześni mieli dobrą intuicję porównując Jezusa do wielkich proroków, uważając Go za Człowieka wybranego, namaszczonego i posłanego przez Boga.

Jezus nie jest jednak do końca zadowolony z udzielonych odpowiedzi. Domaga się wyznania bardziej osobistego, pełnego. Takie wyznanie słyszy od Piotra. Jezus jest nie tylko prorokiem, ale też kapłanem i królem, czyli mesjaszem. Pełne poznanie osoby Jezusa, odkrycie prawdy o tym, że jest On Synem Bożym jest możliwe tylko gdy ma się z Nim bliską, osobistą więź. Gdy tego brakuje widzi się w Nim tylko jednego z wielu proroków. Gdy żyje się z Nim w relacji przyjaźni, poznaje się pełną prawdę o Nim. To poznanie nie dzieje się jednak automatycznie. Wiara w Jezusa jest łaską pochodzącą od Boga. Prawdy o Jezusie nie objawiły Piotrowi jego ciało i krew, ale Ojciec niebieski.

Ponieważ Piotr odpowiada w imieniu wszystkich uczniów to właśnie jemu powierzone zostało prowadzenie całej wspólnoty. Piotr zostaje nazwany fundamentem, na którym zostanie zbudowany Kościół. Starożytni widzieli tutaj nawiązanie do przypowieści o człowieku mądrym, który budował swój dom na skale. Takiego domu nie mogły zniszczyć żadne przeciwności. Jest to zatem zapowiedź, że Kościół będzie istniał zawsze, bez względu na to jak wielki będzie grzech tworzących go ludzi. Pocieszająca perspektywa.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-