Jutrzenka naszego zbawienia Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Jutrzenka naszego zbawienia
8 września 2022

Jutrzenka naszego zbawienia

Czwartek, XXIII Tydzień zwykły, Rok C, II

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy: «Bóg z nami».

(Mt 1, 1-16. 18-23)


Dziś Kościół obchodzi święto narodzin Maryi, matki Pana. Jest to odpowiedni sposób na wyrażenie wdzięczności Bogu i refleksję nad Jej rolą w historii zbawienia. Jest to święto głęboko przeżywane w wielu miejscach Kościoła. Aby żyć w pełni tym świętem, ważne jest, abyśmy uchwycili znaczenie narodzin Maryi w historii zbawienia.

Zaproponowane nam dzisiaj czytania pomagają nam umieścić to wydarzenie w ramach projektu, który Bóg cierpliwie i wytrwale realizował w historii ludzkości. Narodziny Dziewicy są momentem, w którym ten projekt osiąga swoją pełnię i dla ludzkości otwiera się czas radości, ponieważ ciemności wreszcie się rozjaśniają i pojawia się światło. Aby lepiej wyjaśnić, co narodziny Maryi stanowią dla ludzkości, możemy posłużyć się uproszczonym przykładem osoby osadzonej w więzieniu. Dni osób zamkniętych w więzieniu są długie, niekończące się. Możemy przypuszczać, że w ostatnią noc odbywanego wyroku, więzień liczy minuty, w końcu drzwi się otwierają i nadchodzi długo oczekiwana godzina wolności! Te niekończące się minuty każą nam myśleć o ewangelicznej stronie genealogii Jezusa z długą listą imion. W końcu nadchodzi godzina wybrana przez Boga: „Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem”. Jest to godzina pełni, spełnienia, poranek naszego zbawienia! Narodziny Maryi są właśnie tym momentem, w którym Boże zbawienie zbliża się do ludzkości; bo to Ona jest mieszkaniem, które Bóg przygotował dla swojego Syna.

Świętowanie narodzin Dziewicy zachęca nas również do wejście w logikę historii zbawienia. Nawet dzisiaj, w naszym świecie, Bóg nadal pisze swoją historię, plan zbawienia dla ludzkości; plan, który przechodzi przez pojednanie i pokój, aby uczynić ludzkość jedną rodziną.

Jako ludzie wierzący postawmy sobie pytanie, na ile jesteśmy w stanie spojrzeć na wydarzenia dzisiejszego świata z tej perspektywy? Jak bardzo jesteśmy gotowi zaangażować się, aby być, jak Maryja, mieszkaniem, w którym Bóg uobecnia się dzisiaj dla zbawienia ludzkości?

Jeśli przyjrzymy się dominującym nastrojom w naszym społeczeństwie, stwierdzimy, że jesteśmy bardzo daleko od tej wizji historii ludzkości jako historii zbawienia. Rzeczywiście, pretensje, które prowadzą do strachu i rezygnacji, są powszechne. Mamy pretensje, bo wydaje nam się, że wszystko idzie źle, że nie możemy już nikomu ufać i że inni są zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Konsekwencją jest reakcja zamknięcia: zamknięcia na przyszłość, zamknięcia na tych, którzy się od nas różnią, zamknięcia na świat i ludzkość, szukania bezpieczeństwa w małym, znanym nam środowisku, podsycania przeciwieństw i konfliktów, nieufności wobec każdej inicjatywy, która idzie w kierunku tych, którzy się od nas różnią.

Spojrzenie na dzisiejszy świat jako na scenerię historii zbawienia, w której działa Bóg, prowadzi nas do głębokiego nawrócenia, pomaga nam otworzyć się na możliwość przyszłości pełnej pokoju i pojednania; pozwala nam uwierzyć, że ludzkość jest jedną wielką rodziną; uświadamia nam, że budowanie murów zubaża nas i czyni nieszczęśliwymi. Innymi słowy, nasza wiara ma nas prowadzić do posiadania innej mentalności, alternatywnej wobec tej dominującej: jest to czas na wydobycie „chrześcijańskiej różnicy”. Chrześcijanie są dla świata, poprzez nich działa Bóg mimo ich słabości i grzeszności.

Maryjo, jutrzenko naszego zbawienia, świętując Twoje narodzenie, patrzymy na Ciebie. Pragniemy być oświeceni światłem Boga i chcemy zobaczyć zbawienie, której On pragnie dla całej ludzkości. Maryjo prowadź nas drogami pokoju i pojednania w naszej osobistej historii.

——————————-

ks. Jacek Pawłowski MS – wikariusz generalny Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, mieszka w Rzymie.

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "