Gotowość na przyjście Pana Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Gotowość na przyjście Pana
7 sierpnia 2022

Gotowość na przyjście Pana

Niedziela, XIX Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.
Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

(Łk 12, 32-48)


„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.” To jest Dobra Nowina tej 19 niedzieli zwykłej w ciągu roku. To jest plan Boży dla każdego z nas abyśmy spędzali całą wieczność z Bogiem w miejscu, które dla nas przygotował. Nazywamy to miejsce królestwem niebieskim, lub po prostu niebem, miejscem, gdzie Bóg króluje, na wieki. Jednak Bóg, choć jest wszechmogący, nie zmusza nas do tego miejsca, pozostawił nam wybór. To od nas bezpośrednio zależy, gdzie będzie nasza wieczna przyszłość, ta część naszego życia, która się już nie zmieni przez wieki. Dlatego warto dobrze wybrać, abyśmy nie żałowali. Bo jest też ktoś, komu bardzo zależy abyśmy nie byli z Bogiem na wieki. Tym stworzeniem jest Szatan. Robi on wszystko, abyśmy nie podjęli decyzji, wybrania Boga na wieki, chce abyśmy wybrali cokolwiek, ale nie Boga. Chce nas związać z ziemią, z dobrami, które są naszym udziałem właśnie teraz, kiedy żyjemy na ziemi. Potrzeba, aby nasze serce, było wolne od przywiązań, czy to do dóbr, czy też do osób, po to abyśmy mogli związać się na zawsze z Bogiem. Nie chodzi, aby nie używać dóbr czy nie mieć relacji z inni ludźmi, ale o to aby te dobra czy osoby nie weszły w miejsce Boga.

Jezus daje nam propozycję, aby już teraz zrobić pierwszy zdecydowany krok w kierunku Boga i Jego królestwa: „Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.” Ten krok to dzieło miłosierdzia, dzieło miłości Boga, bo takim czynem jest jałmużna, i to solidna jałmużna, skoro Jezus proponuje sprzedania naszego mienia, czyli czegoś co nas zabezpiecza, to nie są rzeczy, które nam zbywają. Ujmujemy coś co jest nasze, coś co się zrosło a nami, jest niejako przedłużeniem naszego ciała, dlatego tak trudno jest nam pozbywać się takich rzeczy, aby dać je komuś. Można nawet powiedzieć, że jest to umieranie sobie. Dzięki jednak takiemu umieraniu Bóg wlewa w nas Swoje Życie, czyli Swoją Miłość, niejako Samego Siebie, bo jest Bóg Miłością. Dzięki takiemu zabiegowi rośnie w nas Miłość Boga, czyli nasz dom w niebie już teraz na ziemi. Jezus nazywa ten dom po prostu skarbem niewyczerpany w niebie, „gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy”.

Następna radą Jezusa jest życie w obecności Boga, ze świadomością Jego obecności i Jego rychłego nadejścia: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.” Kiedy moment naszej śmierci nadejdzie, abyśmy czuli radość ze spotkania z Bogiem twarzą w twarz bezpośrednio, niż strach i obawę przed sądem Boga:„Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał.

Jezus prosi nas abyśmy byli mądrzy roztropni i nie dali się zaskoczyć temu, co przynosi nam życie: „Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.

Jezus kończy ten fragment wypowiedzią o naszej odpowiedzialności przed Bogiem za nasze życie a także za sposób w jaki je Bóg dla nas zaplanował: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą.”

——————————-

ks. Waldemar Śmiałek MS

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "