BYĆ JAK SYMEON Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   BYĆ JAK SYMEON
2 lutego 2020

BYĆ JAK SYMEON

IV Niedziela zwykła, Rok A, II

Święto ofiarowania Pańskiego

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

(Łk 2, 22-40)


Spotkania mogą być przypadkowe lub zaplanowane, mogą mieć charakter urzędowy lub towarzyski. Są spotkania, które nie maja żadnego znaczenia lub takie, które wywierają bardzo znaczący wpływ na nasze życie.

Ewangelia opisuje dziś spotkanie w świątyni, które dla Symeona było najważniejsze w życiu. Kiedy wziął w swoje ręce Dzieciątko, wypowiedział prorocze słowa, że jest Ono Zbawicielem dla wszystkich narodów, światłem dla pogan i chwalą dla Izraela. Symeon rozpoznał w małym Jezusie zapowiadanego i wyczekiwanego Mesjasza. Również prorokini Anna, która przyszła w tej chwili do świątyni, mówiła wszystkim o Nim.

Osoby sędziwej Anny i sprawiedliwego Symeona symbolizują cały lud boży. Jezus – jako niemowlę – spotyka swój lud w świątyni Jerozolimskiej, czyli w miejscu, w którym obecny jest sam Bóg. Proroctwo Symeona mówi o Jezusie, że będzie on „znakiem, któremu sprzeciwiać się będą”. Jezus będzie postacią, w którą wielu uwierzy, ale też i wielu odrzuci. Symeonem kieruje Duch Święty, o czym wspomina św. Łukasz w dzisiejszej Ewangelii.

Dzisiejsze święto jest od 1997 roku Dniem Życia Konsekrowanego. Św. Jan Paweł II ustanowił je, by wskazać jak ważne dla wszystkich wierzących jest życie zakonne. Bo zakonnik, zakonnica czy osoba konsekrowana – tak jak Symeon – ma dawać świadectwo i pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu. Kierując się Jego natchnieniami ma ona wychodzić na spotkanie Jezusowi, by rozpoznać w nim Mesjasza. To on ma być tym Jedynym prawdziwym Światłem i prawdziwym Zbawieniem. Taki dar poznania otrzymał Symeon. Jego słowa przytaczane dziś przez ewangelistę Łukasza znane są jako „Kantyk Symeona” i są częścią ostatniej modlitwy brewiarzowej dnia – komplety: „Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju”. To wezwanie jest wstępem do końcowej prośby o „noc spokojną i śmierć szczęśliwą”. Kto spotkał Jezusa i rozpoznał w Nim Mesjasza – jak Symeon – ma w sobie pokój, którego nic nie jest w stanie zburzyć.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-